Klasy pierwsze
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

Rekrutacja elektroniczna uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych odbędzie się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać uczniom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są:

 1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok szkolny 2024/2025.

W dniach od 5 lutego 2024 r. godz. 8.00 do dnia 8 marca 2024 r. godz. 15.00. rodzice/opiekunowi prawni zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie pierwszej w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 

Zgłoszenia dziecka można dokonać przez:

1. system elektroniczny, lub

2. pobierając druk z sekretariatu, strony internetowej szkoły.

 

Formularz zgłoszenia dziecka obwodowego będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

 

Obwody publicznych szkół podstawowych reguluje UCHWAŁA NR XXXII/3/22 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do innej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Biała Podlaska uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Link do systemu rekrutacji będzie również dostępny na każdej stronie publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Biała Podlaska. Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania maksymalnie trzech szkół podstawowych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z pełną ofertą placówek.

System rekrutacji zostanie uruchomiony dnia 11 marca 2024 roku o godz. 8.00.

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Etap składania wniosków rozpocznie się od 11 marca 2024 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 22 marca 2024 r. do godz. 15.00

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu otrzymają pomoc w wybranej placówce. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Sposób dostarczenia wniosku:

 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
 • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

1 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych szkół podstawowych

W dniach od 1 kwietnia od godz. 10.00 do 4 kwietnia do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej do której dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub

2. w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica przesyłając skan ręcznie wypełnionego potwierdzenia woli, lub

3. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub

4. bezpośrednio w placówce.

 

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

 

W dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych klas pierwszych szkół podstawowych.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne na po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w szkołach.

 

PODSTAWY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022, poz.2431);
 3. Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Biała Podlaska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium;

Zarządzenie nr 18/24 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 18 stycznia 2024 r. w  sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska.

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 6 i 7 lat, które od 1 września 2023 roku
rozpoczną edukację w klasie pierwszej NASZEJ SZKOŁY

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych odbędzie się z wykorzystaniem systemu informatycznego

Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2023/2024

Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są:

 1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W dniach od 6 lutego 2023 r. godz. 8.00 do dnia 10 marca 2023 r. godz. 15.00. rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Dziecko ma zapewnione miejsce w klasie pierwszej w szkole obwodowej.

Zgłoszenia dziecka można dokonać przez:

 1. system elektroniczny, lub
 2. pobierając druk z sekretariatu, strony internetowej szkoły.

Formularz zgłoszenia dziecka obwodowego będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Obwody publicznych szkół podstawowych reguluje  >>> UCHWAŁA NR XXXII/3/22 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA <<<

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do innej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Biała Podlaska uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

   REKRUTACJA KROK PO KROKU

Link do systemu rekrutacji będzie również dostępny na każdej stronie publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Biała Podlaska. Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania maksymalnie trzech szkół podstawowych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z pełną ofertą placówek.

System rekrutacji zostanie uruchomiony dnia 13 marca 2023 roku o godz. 8.00.

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Etap składania wniosków rozpocznie się od 13 marca 2023 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 24 marca 2023 r. do godz. 15.00

√ Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów spoza obwodu szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych do 24 marca 2023 r. do godz. 15.00.

Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc pracownika sekretariatu szkoły. Mając na względzie przyjazną organizację dopełnienia czynności rekrutacyjnych zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w tym przypadku umówili się Państwo na godzinę dokonania tych czynności poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły – nr tel. 83 343 37 67 – sekretarz szkoły uzgodni z Państwem godzinę spotkania.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Sposób dostarczenia wniosku:

 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
 • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

3 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych szkół podstawowych

W dniach od 3 kwietnia od godz. 13.00 do 11 kwietnia do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej do której dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

 1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
 2. w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica przesyłając skan ręcznie wypełnionego potwierdzenia woli, lub
 3. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
 4. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
 5. bezpośrednio w placówce.

WAŻNE!!!

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

W dniu 12 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych klas pierwszych szkół podstawowych.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w szkołach.


>>> plakat <<<


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych – Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 16/23 z dnia 25 stycznia 2023 r.  >>> Pobierz.pdf <<< 

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych – Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska NR XXVII/37/17 z dnia 31 marca 2017 r. 
>>> Pobierz.pdf <<<
 

Wykaz ulic należących do obwodu szkoły – Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska NR XXXII/3/22 z dnia 11 lutego 2022 r. 
>>> Pobierz.pdf <<<

Zarządzenie nr 44/23 Prezydenta Miasta Biała Podlaska zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym...  >>> Pobierz.pdf <<<

 


PODSTAWY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022, poz.2431);
 3. Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Biała Podlaska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium;
 4. Zarządzenie nr 16/23 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 25 stycznia 2023 r. w  sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska.